روايي پرسشنامه خلاقيت دبيران

جهت تعيين روايي پرسشنامه خلاقيت دبيران، نظرات تعدادي از اساتيد دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شيراز و همچنين دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد دانشكده در خصوص روايي محتوايي پرسشنامه جمع آوري شد و بعد از انجام اصلاحات لازم و خواسته شده روايي پرسشنامه مورد تائيد استاد راهنما و اساتيد مشاور قرار گرفت. همچنين جهت تعيين روايي سازه پرسشنامه از روش (تحليل گزينه) استفاده شد و با كمك نرم افزار SPSS ضريب همبستگي بين نمره هر سوال، با نمره كل پرسشنامه محاسبه شد كه در 19 مورد بالاتر از 25/ . و در سطح 1./ . و بالاتر معني دار بوده است و تنها همبستگي يک سوال کمتر از 25/0 بود که اين سوال از پرسشنامه خلاقيت دبيران حذف گرديد. نتايج كامل اين تحليل در جدول شماره 4 نشان داده شده است.

 

جدول شماره3-4- نتايج حاصل از (تحليل گزينه) مقياس مديريت مشاركتي

شماره سوال خلاقيت شماره سوال خلاقيت
سوال يك 27/0 سوال يازده 39/0
سوال دو 29/0 سوال دوازده 55/0
سوال سه 49/0 سوال سيزده 12/0
سوال چهار 63/0 سوال چهارده 54/0
سوال پنج 26/0 سوال پانزده 44/0
سوال شش 28/0 سوال شانزده 47/0
سوال هفت 64/0 سوال هفده 55/0
سوال هشت 54/0 سوال هجده 46/0
سوال نه 29/0 سوال نوزده 60/0
سوال ده 27/0 سوال بيست 58/0

 


ب)پايايي پرسشنامه خلاقيت دبيران

جهت تعيين پايايي پرسشنامه خلاقيت دبيران از روش (آلفاي كرونباخ) استفاده گرديد كه ضريب آلفاي بدست آمده براي پرسشنامه خلاقيت دبيران 82/ . بود.

 

3- 5- شيوه جمع آوري اطلاعات

پس از تاييد اساتيد راهنما و مشاور و اخذ معرفي نامه از دانشگاه به اداره كل آموزش و پرورش استان فارس و اخذ مجوز و معرفي نامه از اداره كل به نواحي دوگانه آموزش و پرورش شهر شيراز مراجعه گرديد و پس از رهنمودهاي لازم در خصوص تكميل پرسشنامه ها از دبيران خواسته شد كه در زمان معين، پرسشنامه ها را تكميل نموده و آنها را عودت دهند كه از تعداد 275 دبير مورد تحقيق12دبير به پرسشنامه ها جواب نداده و يا به صورت ناقص جواب داده بودند كه دوباره پرسشنامه براي آنها فرستاده شد. بنابراين جمعا 275 پرسشنامه تكميل و جمع آوري گرديد و اطلاعات آنها با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 

3-6-روشهاي آماري   

براي تجزيه وتحليل اطلاعات بدست آمده از مقياس افتراق مفهومي مديريت و پرسشنامه خلاقيت دبيران از روشهاي تحليل رگرسيون ساده، ضريب همبستگي پيرسون، ZrFisher و t-test مستقل استفاده گرديد.

روش آماري مورد استفاده براي هر سوال به شرح زير مي‌باشد:

1- آيا بين سبك مديريت سنتي و ميزان خلاقيت دبيران رابطه وجود دارد؟

روش آماري: ضريب همبستگي پيرسون

2- آيا بين سبك مديريت متعادل و ميزان خلاقيت دبيران رابطه وجود دارد؟

 

روش آماري: ضريب همبستگي پيرسون

3- آيا بين سبك مديريت مشارکتي و ميزان خلاقيت دبيران رابطه وجود دارد؟

روش آماري: ضريب همبستگي پيرسون

4- آيا مولفه هاي سبك مديريت سنتي (تصميم گيري، ارتباطات، رهبري، ساختار و كنترل) پيش بيني کننده خلاقيت دبيران است؟

روش آماري: تحليل رگرسيون

5- آيا مولفه هاي سبك مديريت مشارکتي (تصميم گيري، ارتباطات، رهبري، ساختار و كنترل) پيش بيني کننده خلاقيت دبيران است؟

روش آماري: تحليل رگرسيون

6- آيا تفاوت ضرايب همبستگي بدست آمده از سبك مديريت مشاركتي و خلاقيت با سبك مديريت سنتي و خلاقيت معني دار است؟

روش آماري: ZrFisher

7-آيا بين سبک مديريت مديران زن و مرد تفاوت معني دار وجود دارد؟

روش آماري: آزمون t براي گروه هاي مستقل

“لازم به ذكر است كه محاسبات فوق با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت .”