روايي پرسشنامه خلاقيت دبيران

جهت تعيين روايي پرسشنامه خلاقيت دبيران، نظرات تعدادي از اساتيد دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شيراز و همچنين دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد دانشكده در خصوص روايي محتوايي پرسشنامه جمع آوري شد و بعد از انجام اصلاحات لازم و خواسته شده روايي پرسشنامه مورد تائيد استاد راهنما و اساتيد مشاور قرار گرفت. همچنين جهت تعيين روايي […]